İş Hukuku

Dağcı Hukuk Bürosu olarak yoğunlukla faaliyet gösterdiğimiz bir diğer alan ise 4857 Sayılı İş Kanunu kaynaklı ihtilaflardır. Bu kapsamda işçi hakları ve işveren hakları olarak ayrılabilecek her iki dal açısından da hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri tarafımızdan sunulmaktadır.

İşveren vekili sıfatı ile binlerle ifade edilen çalışanlarımızın işe alımlarında ve işten çıkarılmalarında meydana gelen veyahut gelebilecek hukuki ihtilafların halli ile ilgili olarak gerek önleyici gerek uzlaşmacı gerekse sözleşmeyi sona erdiren kişi sıfatına haiz olması sebebi ile geçtiğimiz yıllar içerisinde edinilen tecrübe tamamen aktarılmaktadır.

Kısaca işverenlerin iş güvencesi ve işçiyi gözetme yükümlülüğü ve yine işçinin sadakat ve özen borcu gibi hususların dengede tutulmasına özen göstererek yaratılacak bir çalışma ortamının her iki taraf açısından da daha verimli olacağı bilinci ile işveren ve işçinin yükümlülükleri bakımından aydınlatılması ve beklenmedik ihtilafların yaşanmaması için öncelikli olarak dikkate aldığımız hususlardır.

Buna karşın günümüz çalışma koşullarında oluşması muhtemel ihtilaflar bakımından ise;

- İş Mevzuatı kapsamında oluşabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
- Şirketlerin iş kanunu uygulamaları prosedürlerinin hazırlanması,
- İş Kanunu kapsamında oluşabilecek hukuki ihtilaflar bakımından danışmanlık ve avukatlık hizmetlerinin sunulması
başlıkları altında

Özellikle;

- işçilerin alacak haklarına ve işe iade davalarına ilişkin ihtilafların çözümlenmesi,
- işverenlerin işe alma - işten çıkarma sürecinde danışmanlık desteğinin sunulması,
- şirket iç yönetmelikleri ve disiplin yönetmeliklerinin hazırlanması,
- Haklı ve haksız fesih usullerine ilişkin tarafların bilgilendirilmesi,
- İş davaları sürecinde önleyici ve tamamlayıcı her türlü hizmetin sunulması ve dava dışı yasal yazışmaların gerçekleştirilmesi hizmetleri

Olarak değerlendirilebilecek alanlarda öncelikli amacımız ihtilaf gerçekleşmeden gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak olup, ihtilaf gerçekleştikten sonra ise mümkün olan en iyi şekilde ihtilafın çözümünü hukuki araçların kullanımının sağlaması yolu ile çözümlemektedir. Bu kapsamda sayılabilecek işçilik alacakları ve işe iade davalarında alanında deneyimli avukatlarımız tarafından çözüm odaklı hukuki danışmanlık yahut dava takibi şeklinde çeşitlenebilecek hizmetler tarafımızdan sunulmaktadır.