Marka

Markanın içereceği işaretler
Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar "malların biçimi” veya "ambalajları" gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir.

Marka hakkının elde edilmesi
Marka koruması tescil yoluyla elde edilir.

Marka tescilinden doğan hakların kapsamı
Marka sahibinin, izni alınmadan, markasının kullanılmasının önlenmesini, talep etme yetkisi olan haller :
Tescilli marka ile aynı olan herhangi bir işaretin kullanılması,

Kullanma sayılan haller
• İşaretin mal veya ambalajı üzerine konulması,
• İşareti taşıyan malın piyasaya sürülmesi veya bu amaçla stoklanması, teslim edilebileceğinin teklif edilmesi veya o işaret altında hizmetlerin sunulması veya sağlanması,
• İşareti taşıyan malın ithali veya ihracı,
• İşaretin, teşebbüsün iş evrakı ve reklamlarda kullanılması.

Tescilli bir marka ile aynı veya benzer olan halk üzerinde, karıştırılma ihtimali olan herhangi bir işaretin kullanılması,

Tescilli markanın itibarından dolayı haksız avantaj elde edecek veya tescilli markanın ayırt edici karakterine zarar verecek nitelikteki herhangi bir işaretin kullanılması.

Markanın sağladığı haklar, üçüncü kişilere karşı marka tescilinin yayın tarihi itibariyle hüküm ifade eder. Markanın tescili için yapılacak başvurunun yayınlanmasından sonra doğabilecek durumlarla ilgili olarak tazminat talebi yapılabilir.

Markanın hukuki işlemlere konu olması
Tescilli bir marka, başkasına devir edilebilir, miras yolu ile intikal edebilir, kullanma hakkı lisans konusu olabilir, rehin edilebilir.

Markanın devri
Marka, tescil edildiği mal veya hizmetlerin tümü veya bir kısmı için devredilebilir.

Markanın teminat olarak gösterilmesi
Tescilli bir marka, işletmeden bağımsız olarak, teminat olarak gösterilebilir.

Lisans
Tescilli bir markanın kullanım hakkı, tescil edildiği mal veya hizmetlerin bir kısmı veya tamamı için lisans sözleşmesine konu olabilir.

Lisans şartları
Lisans, inhisari lisans veya inhisari olmayan lisans şeklinde verilebilir.
Lisans sicile kayıt edilmediği sürece, iyiniyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez.

Başvuru şartları
Bir markanın tescil edilmesi için,

• başvuru sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri de içeren başvuru dilekçesi,
• Markanın yayına ve çoğaltmaya elverişli örneği,
• Markanın kullanılacağı malların veya hizmetlerin listesi,
• Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belge aslı,
• Sınıf veya sınıfların ücretinin ödendiğini gösterir belge aslı,
• Marka vekili tayin edilmiş ise vekaletname,
Bir marka tescil başvurusunun geçerliliği için, başvuru ücretinin başvuru ile birlikte ödenmesi şarttır.

Her marka tescili için ayrı başvuru yapılması zorunludur.

Şekli inceleme

Enstitü, başvurunun şartlara uygunluğunu ve herhangi bir şekli eksikliğin bulunup bulunmadığını inceler. Enstitü herhangi bir eksikliğin olmadığına karar verirse, marka tescil başvurusu, başvurunun Enstitüye veya onun yetkili kıldığı makama verildiği tarih, saat ve dakika itibariyle kesinleşir.

Başvurunun yayınlanması
Başvuru şartları eksiksiz bir şekilde yerine getirilmiş marka tescil başvurusu ilgili bültende yayınlanır.

İtirazlar
Marka başvurusunun yayınından sonra, herhangi bir gerçek veya tüzel kişi veya tacir veya tüketiceler, markanın tescil için yeterli nitelikleri taşımadığını belirten yazılı görüşlerini Enstitüye sunabilir.

İtiraz
Tescil başvurusu yapılmış markanın 7 nci ve 8 inci madde hükümlerine göre tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin itirazlar ile başvurunun kötü niyetle yapıldığına ilişkin itirazlar ilgili kişiler tarafından marka başvurusunun yayınından itibaren üç ay içerisinde yapılır.

İtirazlar yazılı ve gerekçeli olarak yapılır. Enstitü itiraz sahibinden, yönetmelikte öngörülen sürede yerine getirilmek üzere, ek belge, kanıt ve gerekçeler isteyebilir.
Bu süre içerisinde istenilen ek belge, kanıt ve gerekçeler Ensitüye verilmediği takdirde itiraz yapılmamış sayılır.

Tescil
Eksiksiz yapılmış bir başvuru, tescil edilerek sicile kaydedilir. Başvuru sahibine "Marka Tescil Belgesi" verilir.

Markanın koruma süresi
Tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren on yıldır. Bu süre, onar yıllık dönemler halinde yenilenir.

Yenileme
Koruma süresi sona eren marka, sahibinin veya onun yetkili kıldığı vekilin talebi ve yönetmelikte öngörülen yenileme ücretinin ödenmesi koşuluyla yenilenir. Yenileme sicile kayıt edilir ve yayınlanır. Koruma süresinin bitiminden itibaren altı aylık süre içerisinde yenilenmeyen markalar hükümsüz sayılır.