Patent

Patent genel olarak “buluş” başlığı altında tanımlanabilecek teknik bir yenilik içeren ürün yahut yöntemin buluş sahibine belirli bir süre için üretme, kullanma, satma ve ihraç etme gibi haklar tanınmasını sağlayan bir çeşit tekel hakkı olarak tanımlanabilmektedir.

Bu hak buluş sahibine buluş konusu ürün yahut yöntemi kamuya açıklaması karşılığında belirli bir süre için tanınmış olup, bu süre 20 senedir. Bu sürenin bitiminden itibaren ürün yahut yöntem üzerinde buluş sahibinin tekel hakkı ortadan kalkmaktadır.

Anılan hakların sağlanması ancak buluş yahut usulün Türk Patent Enstitüsü tarafından “patent tescil belgesi” alınmak sureti ile tescillenmesi üzerine elde edilebilmektedir.

Bir buluşun “patent tescil belgesi” ile korunabilmesi için; yeni olması, tekniğin bilinen durumunun aşılması, sanayiye uygulanabilir olması gibi kriterleri taşıması gerekmektedir.

Bir buluşun “patent tescil belgesi” ile korunabilmesi için söz konusu üç kriteri de mutlak olarak taşıması gerekmektedir. Bir buluşun yahut yöntemin patent koruması kapsamında olabilmesi için bazı durumlarda ürün veya yöntemde küçük ancak elverişli bir yenilik patent koruması sağlanabilmesi için yeterli olabilmektedir.

Günümüz teknolojisinin gelişiminde yeniliklerin üretilmesi ve yaygınlaştırılabilmesi bakımından Patent koruması büyük önem taşımaktadır. “Patent Tescil Belgesi” ile sağlanabilen koruma ise buluş sahibine söz konusu ürün yahut yöntemin üzerinde keşfedilmesinde harcanan emek ve mesainin geri dönüşümü için belirli bir süre için tekel hakkı verilmesi ile gerçekleşmektedir. Belirli süre tanınan tekel hakkı tanınmadan buluş sahibinin buluşunu kamuya duyurması emek ve sermaye harcanmadan buluştan faydalanabilme imkanı tanıyacağından patent koruması tüm gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde her geçen gün artan bir sayı ile başvurulan bir hak halini almış durumdadır.

Bu sebeple marka ve endüstriyel tasarımların yanı sıra patent ve faydalı model korumasından faydalanabilmek için Türk Patent Enstitüsü nezdinde gerekli başvuruların gerçekleştirilmesi hizmeti de “patent vekili” sıfatına da haiz olmamız sebebi ile yerine getirilebilmektedir.

Bunların dışında lisans, devir, itiraz, yenileme gibi “patent koruması” kapsamında ihtiyaç duyulabilecek diğer tüm işlemler de yine bu sürecin birer parçası olarak değerlendirilmekte ve çözüm odaklı hareket edilmektedir.